Involon WBS header Vakgebieden3

Vakgebieden

Basisregistraties

Het Stelsel van Basisregistraties speelt een belangrijke rol in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om uitrukkende hulpdiensten, het efficiënt vaststellen van het recht op uitkering, het toetsen van vergunningaanvragen of het bestrijden van fraude; alle betrokkenen hebben baat bij slim gebruik van veel gebruikte overheidsgegevens zoals adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen en geo-informatie.

Deze gegevens worden vastgelegd in basisregistraties. Door al bekende gegevens binnen de overheid met elkaar te delen, kan de overheid efficiënter opereren en de dienstverlening verbeteren. Zo hoeft een burger of bedrijf bepaalde gegevens niet steeds opnieuw aan te leveren, maar volstaat één melding. Om de gegevens te kunnen delen, bestaat in Nederland een Stelsel van Basisregistraties.

Gemeenten hebben de opdracht gekregen om verschillende basisregistraties te beheren. Doelen zijn een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, meer gebruik van gegevens uit de basisregistraties en een hogere kwaliteit van (in samenhang gebruikte) gegevens. In de praktijk blijkt dat nog niet zo eenvoudig en roepen lokale gemeenten vaak onze hulp in.

  • Dat kan zijn voor advies met betrekking tot aanpassingen van interne processen en systemen.
  • Of voor extra “menskracht” voor het verwerken van niet-matchende gegevens uit bijvoorbeeld de BRP (Basisregistratie personen), de WOZ (Waardering Onroerende Zaken) of de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen).
  • Bovendien is Involon de enige opleider in Nederland die een diploma-leerlijn aanbiedt op het gebied van BAG.

Lijkt het je leuk om hier je bijdrage aan te leveren? Check dan hier de huidige vacatures op het gebied van basisregistraties.

Klantreferentie:

“Involon is een betrouwbare partner voor de uitvoering van belastingtaken en werkzaamheden voor de Wet Waardering Onroerende zaken. Adequaat personeel, goed opgeleid en/of ingewerkt op het vakgebied. De Gemeente Den Haag biedt we daarom ook de mogelijkheid om trainees in te werken op het vakgebied.”

Herman Binnendijk, Manager Taxatie & Vastgoedinformatie

Gemeente Den Haag

Belastingen

Belastingen. Iedereen krijgt ermee te maken. Op persoonlijk vlak doorgaans niet de meest geliefde uitgave. Maar per saldo zorgen geïnde belastingen er natuurlijk wel voor dat er op lokaal niveau inkomsten komen om een aantal zaken centraal en goed te regelen, waar we als burgers en ook bedrijven bij gebaat zijn. Denk aan openbare voorzieningen zoals (water)wegen, de jeugdzorg, waterkwaliteit, onderwijs etc.

Lokale overheden krijgen inkomsten uit lokale belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting, de rioolheffing en de toeristenbelasting. En als particulier kennen we ook allemaal de afvalstoffenheffing, parkeerbelasting, de hondenbelasting en meer.

In de praktijk hebben lokale overheden soms extra capaciteit nodig bij inrichting en uitvoering hiervan.

  • Zo helpen de adviseurs van Involon  bij het bepalen van belastingbeleid en belastingtarieven,  voeren zij fiscaal-juridische procedures en adviseren bij het harmoniseren van lokale belastingen na herindelingen.
  • Onze detacheringsmedewerkers leveren extra kennis en capaciteit waar nodig, bij bijvoorbeeld de heffing, het behandelen van bezwaren tegen de belastingaanslagen, de invordering en eventuele kwijtschelding van belastingen.
  • Daarnaast biedt Involon uiteenlopende trainingen en workshops op het gebied van de – doorlopend veranderende – belastingen. Jaarlijks volgen 2000 deelnemers, zowel klanten als Involon collega’s onze themabijeenkomsten, workshops en meerdaagse basis- en diploma opleidingen.

Is dit jouw vakgebied, of lijkt het je leuk je hierin te verdiepen? Check dan hier de huidige vacatures op het gebied van belastingen.

Klantreferentie:

“Involon is een fijne en betrouwbare samenwerkingspartner voor gemeente Doesburg. Ze denken echt met ons mee. We weten dat we kunnen vertrouwen op kwalitatief goede mensen, die goed opgeleid zijn en begeleid worden. Ze worden in het team echt gezien als collega’s.”  

Dorothee Peeters

Manager Interne en Externe Dienstverlening

Gemeente Doesburg

Financiën

Ter ondersteuning van het werk voor burgers en bedrijven moet lokale overheden natuurlijk ook hun eigen financiën op orde hebben. De spelregels hiervoor zijn vastgelegd binnen het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Deze regelgeving is complex en roept veel vragen op bij gemeenten, vandaar dat lokale gemeenten vaak een beroep doen op Involon.

  • Zo zetten onze adviseurs hun jarenlange ervaring met financiële analyses, kostenverdeelsystematieken en kostenonderbouwingen in bij diverse lokale gemeenten of adviseren in de planning en control cyclus;
  • Bij diverse gemeenten zijn Involon collega’s tijdelijk aan de slag als financieel medewerker, ondersteunen bij de invordering van private vorderingen of werken mee aan de begroting en jaarrekening;
  • Involon geeft regelmatig studiedagen over Invordering van Privaat- en Bestuursrechtelijke vorderingen en geeft ook workshops op het gebied van van kostendekking.

Ben je een finance professional en heb je evaring of interesse in werken voor lokale overheden? Check dan hier de huidige vacatures op het gebied van financiën.

Over Involon

Involon is dé kennispartner voor lokale overheden en samenwerkingsverbanden op het gebied van basisregistraties, belastingen en financiën. Met bijna 40 jaar ervaring in het vakgebied weet Involon precies wat er speelt. Het werk bij verschillende opdrachtgevers biedt afwisseling én is een kennisversneller, waardoor je jezelf vele malen sneller ontwikkelt. En dat waarderen en belonen we.

Meer over ons

Contact

Vakkundig Veelzijdend Verbindend